Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – DE WIJNERIE 
Versie: 17.05.2018

 • Artikel 1    Toepassingsgebied

 • Artikel 2    Productinformatie

 • Artikel 3    Prijzen

 • Artikel 4    Betaling

 • Artikel 5    Levering(swijze) en leveringstermijn

 • Artikel 6    Herroepingsrecht        

 • Artikel 7    Kurkgarantie

 • Artikel 8    Privacy

 • Artikel 9    Klachten

 • Artikel 10  Geschillen

Art. 1     Toepassingsgebied 

Algemene toepassing 
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij dewijnerie.be als leverancier van goederen optreedt. 

1.2.     Identificatie verkoper 
dewijnerie.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkels waarbij (versterkte) wijnen, olijfolie, azijn en aanverwante accessoires kunnen worden aangekocht door particulieren en professionelen. 

Voornoemde webwinkel is eigendom van De Wijnerie Comm. V, handeldrijvend onder de door haar beschermde merknaam ‘De Wijnerie’, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Katerstraat 17, en ingeschreven in het RPR Brussel onder het nr. 0650.666.991 (KBO nr. 0650.666.991 en BTW nr. BE0650.666.991). 

De verkoper kan worden gecontacteerd via het e-mailadres info@dewijnerie.be, of telefonisch via het nummer +32 474 58 68 28 (contactpersoon. E. MICHELENA). 
De verkoper wordt hierna aangeduid als ‘De Wijnerie’.

1.3.    Identificatie koper 
De koper is de natuurlijke of rechtspersoon die via voornoemde webwinkel een ‘online-bestelling’ plaatst bij De Wijnerie.be  en hierdoor derhalve klant bij ‘De Wijnerie’ wordt. 
Bij offertes op naam is de koper de natuurlijke of rechtspersoon die een schriftelijk aan hem/haar door ‘De Wijnerie’ gedaan aanbod per wederkerend mailbericht aanvaardt, en hierdoor derhalve klant bij ‘De Wijnerie’ wordt. 
De klant wordt hierna steeds aangeduid als ‘koper’.

1.4.    Verbod op de ver/aankoop van (sterke) alcoholische dranken aan/door minderjarigen
‘De Wijnerie’ wijst op de leeftijdsrestrictie die geldt voor -16-jarigen (gewone alcoholische dranken*) en -18-jarigen (sterke alcoholische dranken**). 
* geen sterke drank: gewone bieren en wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten, bijvoorbeeld porto, sherry en martini.
** sterke drank: alcoholische dranken met meer dan 1,2% vol gedistilleerde alcohol, bijvoorbeeld (niet-limitatief): bieren en wijnen met een verhoogd alcoholpercentage (+22%), alcoholpops, pisang, pasoa, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers, cognac, rum, grappa. 

Bij twijfel of onduidelijkheid kan U als minderjarige steeds contact opnemen met ‘De Wijnerie’.

Indien op welke wijze dan ook, bij bestelling of bij levering, door ‘De Wijnerie’ wordt vastgesteld dat de ‘koper’ niet voldoet aan de respectievelijke leeftijdsvoorwaarden, wordt de bestelling niet gevalideerd, en zoniet is de reeds tot stand gekomen koopovereenkomst strijdig met de openbare orde en derhalve absoluut nietig, hetgeen betekent dat de koopovereenkomst voor onbestaande zal worden gehouden, zodat zowel de leveringsverbintenis in hoofde van ‘De Wijnerie’ als de betalingsverbintenis in hoofde van de ‘koper’ teniet wordt gedaan. ‘De Wijnerie’ behoudt zich bij dergelijk bedrog van de ‘koper’ uitdrukkelijk het recht voor een gebeurlijke schadevergoeding op te eisen wegens in haren hoofde doelloos gemaakte kosten.

1.5.    Totstandkoming koopovereenkomst 
De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de ‘online-bestelling’ door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per mailbericht door ‘De Wijnerie’ wordt verstuurd. De door de ‘koper’ bestelde producten worden door deze handeling effectief bevestigd als aangekochte waren bij de webwinkel van ‘De Wijnerie’. 

Bij offertes op naam komt de overeenkomst tot stand bij schriftelijke aanvaarding van het aanbod middels mailbericht info@De Wijnerie.be
In geen van beide gevallen doet het ontbreken van een gewone handtekening af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van het aanbod door de ‘koper’.

1.6.    Aanvaarding algemene voorwaarden
Vóór de bestelling dient de klant zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met onderhavige algemene voorwaarden, waarbij aan hem/haar op dat ogenblik via het bestellingsmechanisme van de webwinkel van ‘De Wijnerie’ de mogelijkheid wordt geboden om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen. 

De algemene voorwaarden worden door de klant uitdrukkelijk aanvaard indien hij/zij vervolgens zijn/haar bestelling plaatst. 

Bij de klant die een specifieke offerte op naam heeft aangevraagd via de webwinkel van ‘De Wijnerie’ moet ervan worden uitgegaan dat deze door verbinding te maken met de webpagina www.De Wijnerie.be  kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden nu deze aldaar duidelijk aan de potentiële klanten ter inzage worden aangeboden. 

1.7.    Uitsluiting toepassing algemene voorwaarden klant of derde
Door de voornoemde aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden worden gebeurlijke algemene voorwaarden van de klant of een derde opgeheven. 
Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege ‘De Wijnerie’ ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde.

In geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. 

1.8.    Wijziging algemene voorwaarden
‘De Wijnerie’ behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. De precieze datum van de wijziging aan de algemene voorwaarden zal voor de goede orde in een cursief lettertype steeds worden weergegeven voorafgaandelijk aan deze lijst met algemene voorwaarden.  
Op lopende overeenkomsten blijven steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt evenwel een aanvaarding door de klant in van de nieuwe voorwaarden. 

1.9.    Taal 
De onderhavige algemene voorwaarden, de website www.De Wijnerie.be  evenals alle gebeurlijke communicatie worden in de Nederlandse taal opgesteld. 

Art. 2    Productinformatie 

2.1.    Verstrekte informatie 
Informatie met betrekking tot alle aanbiedingen van ‘De Wijnerie’ en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk verstrekt. 
‘De Wijnerie’ kan niet aansprakelijk worden geacht voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op www.De Wijnerie.be . ‘De Wijnerie’ kan evenmin aansprakelijk worden geacht voor de correctheid van door leveranciers of producenten verstrekte informatie. 

De inhoud van andere websites dan deze die in eigen beheer zijn van ‘De Wijnerie’ is, wanneer hiernaar wordt verwezen, steeds louter informatief. ‘De Wijnerie’ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud daarvan. 

2.2.    Garantie
‘De Wijnerie’ garandeert dat de door haar aangeboden goederen voldoen aan de beschrijving zoals weergeven op haar webwinkel. De aangeboden goederen voldoen derhalve aan de normale verwachtingen die men ervan mag verwachten, hierbij uiteraard rekening houdend met de specificaties van elk aangeboden product. 

Art. 3    Prijzen 

3.1.    Prijs 
De op de webwinkel aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€/EUR), en zijn inclusief BTW en gebeurlijke taksen, maar exclusief verzendingskosten. 

3.2.    Geldigheidstermijn prijzen
Alle aanbiedingen op de webwinkel van ‘De Wijnerie’ gelden zolang zij gepubliceerd staan. Prijzen kunnen in de loop van het jaar veranderen zonder voorafgaande verwittiging. 

Bij op naam gestelde offertes heeft de prijs een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

3.3.    Bijkomende verzendingskosten 
De verzend- en leveringskosten worden op het einde van de door de klant geplaatste bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten aangerekend. 

3.4.    Te betalen prijs door ‘koper’
Indien een bestelling wordt geplaatst, en wordt gevalideerd zoals hoger omschreven in artikel 1.3. van deze algemene voorwaarden dient de ‘koper’ de prijs die op de orderbevestiging wordt aangegeven, te voldoen. 

Deze prijs stemt steeds overeen met het bij de bestelling weergegeven te betalen bedrag, hetzij het aankoopbedrag meer verzendkosten.
Bij op naam gestelde offertes betreft de prijs diegene die in de offerte wordt vermeld, tenzij tussen de ‘koper’ en ‘De Wijnerie’ in afwijking hiervan nog een andere prijs aanvaard is geworden, hetgeen enkel kan blijken uit geschriften (inclusief mailberichten). 

Art. 4    Betaling 

4.1.    Elektronische betaalwijze 
Nog niet voorzien.

4.2.    Aanvaarde betaalmogelijkheden 

 • betalingen via overschrijving

 • contant bij levering. 

4.3.    Controle betaling
‘De Wijnerie’ zal nagaan of de betaling tijdig en volledig conform de prijs van de bestelling is gebeurd. Bij gebreke van een geldige betaling zal ‘De Wijnerie’ zich onthouden van levering.     

Art. 5    Levering(swijze) en leveringstermijn 

5.1.    Correcte invulling contact- en identiteitsgegevens bij bestelling 

De ‘koper’ dient bij het plaatsen van zijn bestelling zijn/haar contactgegevens op een correcte wijze te vermelden (o.a. telefoonnummer, faxnummer, mailadres, en/of BTW-nummer), zodat kan worden geregistreerd waarop hij/zij bereikbaar is. 
‘De Wijnerie’ behoudt zicht het recht voor om de juistheid van de bestelling te controleren, en behoudt zich daarbij tevens het recht voor om gebeurlijk contact op te nemen met de ‘koper’ ter verificatie van de door hem/haar geplaatste bestelling.

5.2.    Leveringstermijn
De op de webwinkel van ‘De Wijnerie’ vermelde levertijden doen in hoofde van ‘De Wijnerie’ geenszins een resultaatsverbintenis ontstaan, doch enkel een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat ‘De Wijnerie’ zich zal inspannen om de op haar webwinkel vermelde levertijden te respecteren, doch daarbij niet verantwoordelijk kan worden geacht voor leveringen die te laat aankomen. 

Indien de bestelling niet binnen de vijf werkdagen na de vooropgestelde leveringsdatum zou zijn geleverd, én indien de ‘koper’ vanwege ‘De Wijnerie’ geen berichtgeving inzake een mogelijke vertraging betreffende de uitvoering van de levering heeft ontvangen, heeft de ‘koper’ steeds het recht om zijn/haar bestelling kosteloos te annuleren.

‘De Wijnerie’ behoudt zich evenwel het recht voor om in dergelijke gevallen eerst een onderzoek in te stellen bij haar transportfirma. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Binnen die termijn zal niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. 

5.3.    Levering in gedeelten
‘De Wijnerie’ behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te verzenden, waarbij de meerkost voor de nalevering volledig door ‘De Wijnerie’ zal worden gedragen. 

5.4.    Per koerier 
De leveringen van ‘De Wijnerie’ geschieden via een externe transportfirma (bpost), met wie ‘De Wijnerie’ een specifiek leveringscontract heeft afgesloten.  
Voor meer informatie over deze werkwijze kan u contact opnemen met ‘De Wijnerie’. 

5.5.    Plaats van levering 
De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling. 
Een wijziging van de plaats van levering kan enkel middels schriftelijke correspondentie met ‘De Wijnerie’ (inclusief mailberichten), en onder voorbehoud van de aanrekening van gebeurlijke meerprijs voor wat betreft de verzendingskosten. 
‘De Wijnerie’ zendt geen bestellingen naar loutere postbusadressen.

5.6.    Aanvaarding levering 
De ‘koper’ dient bij ontvangst van de artikelen na te gaan of deze conform zijn/haar bestelling werden geleverd. 
Indien de ‘koper’ bij deze controle vaststelt dat de artikelen niet conform de bestelling zijn geleverd, of mogelijks beschadigd zijn, dient hij/zij op de afleveringsbon een voorbehoud te maken van aanvaarding van de levering. De kosten voor het retourneren van niet-conforme bestellingen vallen ten laste van ‘De Wijnerie’. 

Bij afwezigheid van dergelijk voorbehoud op de afleveringsbon, worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de ‘koper’ als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van zichtbare gebreken en/of beschadigingen. 
Een niet-zichtbaar gebrek dient de ‘koper’ binnen 2 werkdagen na de ontdekking, en uiterlijk binnen 3 maanden na de levering per e-mail (info@De Wijnerie.be  te melden.

Het niet voldoen van de bestelde artikelen aan Uw persoonlijke smaak zal nooit aanvaard worden als een niet-zichtbaar gebrek. 

5.7.    Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendomsrecht van de reeds geleverde goederen blijft in handen van ‘De Wijnerie’ tot aan de dag der algehele betaling van de prijs van de bestelling.
De prijs is deze zoals die wordt vastgelegd door artikel 3.4. van onderhavige algemene voorwaarden. 

Art. 6    Herroepingsrecht 

De ‘consument’ heeft bij een verkoop op afstand het recht heeft om af te zien van zijn aankoop. De ‘consument’ die artikelen aankoopt bij de webwinkel van ‘De Wijnerie’ kan van dit recht gebruik maken binnen de 14 dagen kalenderdagen na de levering (bewijs levering aan de hand van de leveringsbon) zonder schadevergoeding en zonder opgave van een motief. 

6.1.    Herroepingsrecht in hoofde van de consument (toepassing artikel 47 boek VI Wetboek Economisch recht) 
De ‘consument’ (*) heeft bij een verkoop op afstand het recht heeft om af te zien van zijn aankoop. De ‘consument’ die artikelen aankoopt bij de webwinkel van ‘De Wijnerie’ kan van dit recht gebruik maken binnen de 14 dagen kalenderdagen na de levering (bewijs levering aan de hand van de leveringsbon) zonder schadevergoeding en zonder opgave van een motief. 

De ‘consument’ maakt hierbij gebruik van het bijgevoegde van deze algemene voorwaarden modelformulier. 
(* De ‘koper’ (zie definitie in artikel 1.3. van onderhavige algemene voorwaarden) is niet steeds een consument. 
Overeenkomstig artikel I.1. Boek I, Titel I van het Wetboek Economisch recht is een consument: 
iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.) 

6.2.    Uitsluiting herroepingsrecht (toepassing van art. 53 boek VI Wetboek Economisch recht)
Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen voor: 

 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (o.a. bv. specifiek door ‘De Wijnerie’ op vraag van de consument ingevoerde goederen). 

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft. 

6.3.    Voorwaarden recht tot herroeping 
De geleverde artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te worden geretourneerd. De leveringsbon geldt als controle. 

 • De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, indien hij/zij de goederen meer heeft gebruikt dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 • De ‘consument’ vult voor haar retourzending het modelformulier houdende uitoefening van het herroepingsrecht in. Alle meegezonden documentatie bij de levering, alsook garantiebewijzen en verpakkingen dienen evenzeer te worden gevoegd bij de retourzending, alsook de vermelding van uw bankrekeningnummer. 

 • De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de ‘koper’. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. 

 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Heidestraat 17, 9820 Merelbeke, België. 

6.4.    Terugbetaling 
‘De Wijnerie’ betaalt u het complete aankoopbedrag, met uitzondering van de verzendkosten van de bestelling, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen terug. 
Wanneer blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft dan eigendom van de ‘koper’ en zal U opnieuw worden opgestuurd, waarbij de nieuwe verzendingskosten ten laste vallen van de ‘koper’. 

Art. 7    Kurkgarantie 

7.1.    Service van ‘De Wijnerie’ 
Wijnen met kurksmaak kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres: Heidestraat 17, 9820 Merelbeke, België. 
Zij zullen op kosten van ‘De Wijnerie’ worden omgeruild tegen eenzelfde fles die op dat moment door ‘De Wijnerie’ wordt verkocht. Hierdoor kunnen deze wijnen van een andere jaargang zijn. De beslissing op dit vlak ligt ten allen tijde bij ‘De Wijnerie’. 
De flessen met kurksmaak worden niet terugbetaald, enkel omgeruild. 

7.2.    Modaliteiten
De ‘koper’ dient een geldig aankoopbewijs van de wijnen met kurksmaak voor te leggen (leveringsbon/kasticket/factuur). 
De service geldt tot maximum 1 jaar na levering. 
Wijnen die niet proefden naar persoonlijke verwachting vallen niet onder deze service. ‘De Wijnerie’ behoudt zich het recht voor zelf na te gaan of aan deze modaliteiten is voldaan. 


7.3.    Uitzonderingen

7.3.1.    Wijnen > 10 jaar 
Kwaliteitswijnen die ouder zijn dan 10 jaar, te rekenen overeenkomstig het jaartal van de productie, zoals dat op de fles staat vermeld, worden uitdrukkelijk uitgesloten van deze kurkgarantieservice. (bijv. flessen ouder van het jaar 2004 kunnen, hoewel zij gebeurlijk slechts werden aangekocht in 2015 niet meer worden omgeruild). 

7.3.2.    Aankoopprijs > 60 EUR
Kwaliteitswijnen die worden aangekocht boven het bedrag van 60 EUR (excl. verzendkosten), kunnen evenmin genieten van deze kurkgarantieservice

Art. 8    Privacy & cookies

Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt. Wij nodigen je uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.

8.1.    Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?
Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten, dus voor onze consumenten en zakelijke klanten (natuurlijke personen). Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze winkel en website, gebruik maakt van onze diensten, en wanneer je een potentiële of voormalige klant bent van de Wijnerie.

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”), de EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ofwel “GDPR” genaamd) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens. Te raadplegen op https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten. Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen op https://www.privacycommission.be/nl.

8.2.    Wat Betekent 'verwerking van gegevens' en wie is daar voor verantwoordelijk?
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

De Wijnerie gcv, met maatschappelijke zetel te Katerstraat 17, 2560 Nijlen, met ondernemingsnummer BE0650 666 991 (hierna “de Wijnerie”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

8.3.    Welke gegevens verwerken we?
Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en die (i) je ons zelf geeft, (ii) die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers en (iv) die we via derden hebben ontvangen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

 • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen. Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummer, je taalvoorkeur, je geslacht, je e-mailadres, je gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, etc, met inbegrip van je financiële gegevens en gegevens in verband met je kredietwaardigheid;

 • Gegevens over je aankoopgedrag: de gegevens die wij ontvangen wanneer je onze producten en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld: wanneer je een fles wijn kocht

 • Gegevens in het kader van een selectieprocedure: bijvoorbeeld het curriculum vitae dat je ons opstuurt in het kader van een eventuele sollicitatie bij ons;

 • Wij verwerken geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

8.4.    Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;

 • Wanneer de Wijnerie daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

8.4.1.  je aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling nemen.
Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we in ieder geval je adresgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij de Wijnerie, kunnen wij je om een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres, en je ook gegevens toewijzen zoals een klantennummer en login gegevens.

8.4.2. Om je de beste service aan te bieden en je te informeren over je gebruiksmogelijkheden.
Wij gebruiken je gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van je producten en diensten en voor onze administratie. 

8.4.3. Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten van ons.
Wij kunnen je gegevens gebruiken om je (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn. Bijvoorbeeld: je kan een herinneringsemail ontvangen voor een van onze proeverijen. Het is ook mogelijk dat wij je benaderen wanneer je geen klant meer bent bij de Wijnerie, tot maximaal 2 jaar na het einde van onze relatie. Je kunt je voor dit soort berichten afmelden. 

8.4.4. Om een selectieprocedure te doorlopen.
Als je bij ons solliciteert, gebruiken wij uiteraard jouw gegevens om in te schatten of er een match is tussen je profiel en de vacature. Eens de selectieprocedure is afgerond en de vacature ingevuld worden je gegevens verwijderd.

8.4.5. Om fraude te bestrijden.
Afhankelijk van de Wijnerie producten en/of diensten waar je voor kiest, zullen wij ook je kredietwaardigheid toetsen. Wij voeren deze controle uit om te voorkomen dat je verplichtingen met ons aangaat die je financieel niet kunt dragen. Ook willen we voorkomen dat de rekeningen van de Wijnerie onbetaald blijven. Daarvoor kunnen we informatie opvragen bij interne en externe databanken.

8.4.6. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Dit gaat hoofdzakelijk over algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

8.4.7. Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel onderhouden er geboekt werden in een bepaalde periode. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

8.5.    Hoe beveiligen wij je gegevens?
We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.
Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonlijke informatie is beperkt. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, vakorganisaties,  literatuurbronnen, … ) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

8.6.    Verkopen wij je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden.

8.7.    Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen? 

8.7.1. Je recht op toegang
Je hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen. Je kunt ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van je verwerken;

 • Waarvoor wij die verwerken;

 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

 • Met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen;

 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en

 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

Je kan dit recht uitoefenen via onderstaande procedure, die wij op basis van de juridische terminologie “Subject Access Request” of “SAR” noemen.

Je dient je recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van de Wijnerie, Katerstraat 17, 2560 Nijlen of per e-mail naar dejuistewijn@gmail.com .

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

De Wijnerie heeft 45 dagen om je aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer de Wijnerie je aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan je aanvraag in handen heeft.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien de Wijnerie niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

8.7.2. Je recht op verbetering en verwijdering
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omwille van juridische gronden.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden.

8.7.3. Je recht op verzet tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing
Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met de Wijnerie en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post of e-mail afzonderlijk deactiveren, of je kan, voor commerciële e-mails, de uitschrijfmogelijkheid in de bewuste e-mail gebruiken. Om e-mailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt.

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van je contract of als de wet ons daartoe verplicht.

8.8.    Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en soms wettelijk bepaald zijn (zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

8.9.    Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?
Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

8.9.1. Websites
Je kunt onze websites bezoeken zonder je persoonsgegevens mee te delen. Met je toestemming (voor zover nodig) kunnen wij je als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij je klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies tengevolge van je gebruik van onze websites.

8.9.2. Cookies
Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites beter afstemmen op je wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door de Wijnerie als andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden op onze websites toelaten cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

8.9.3. Welke soorten cookies gebruiken we?
Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, ...
Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
Analytische cookies: zorgen er voor dat we onze websites kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz. Ook kunnen we zien welke pagina’s niet goed worden bezocht en tegen welke problemen bezoekers aanlopen. Zo kunnen we onze websites continu verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over je gebruiksgedrag op onze websites wordt anoniem verzameld (door de laatste 8 karakters van je IP adres te verwijderen) en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze geanonimiseerde gegevens worden vervolgens door Google namens ons geanalyseerd en als geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Google koppelt je IP-adres niet aan andere door hen geregistreerde gegevens.
Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, etc.
Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens. Zo kunnen we onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses.

Met “cookies” worden ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage en javascripts.

8.9.4. Beheer van cookies
Indien je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je eerste bezoek. Verder kan je op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de Wijnerie websites en andere websites niet goed meer werken.

8.9.5. Andere technologische middelen
Om het succes van onze reclamecampagnes te meten en te verbeteren, tellen technologieën zoals web beacons en action tags het aantal bezoekers op onze websites en/of apps naar aanleiding van een reclame op de site van derden. Bepaalde pagina’s op onze websites werken ook met pixel tags. Deze pixels zien onder andere welke producten je op onze websites bekijkt. Op basis van die informatie kunnen wij je vervolgens relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google.

8.9.6. Mobiele apps
Als je van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om je persoonsgegevens te verwerken. Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.


Art. 9    Klachten

9.1.    Contactwijze 
Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen kunnen worden gericht aan ‘De Wijnerie’ via het e-mailadres info@De Wijnerie.be, of telefonisch via het nummer +32 474 58 68 2 (contactpersoon. E. MICHELENA).

Art. 10     Geschillen

10.1.    Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen ‘De Wijnerie’ en de ‘koper’ is het Belgisch recht van toepassing, ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. 

10.2.    Bevoegde rechtbanken
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn exclusief bevoegd voor geschillen tussen ‘De Wijnerie’ en de ‘koper’. 

10.3.    Bewijs 
De ‘koper’ aanvaardt elektronische bewijsvoering in het kader van een eventuele geschillenbetwisting (vb. mailberichten, back-ups). 
 
BIJLAGE – Modelformulier herroeping (artikel 47 WER; art. 6.1. Algemene Voorwaarden DE WIJNERIE) 
BIJLAGE 2
Boek VI Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan De Wijnerie Comm. V. , handeldrijvend onder de naam ‘De Wijnerie’, met als retourneeradres Katerstraat 17, 2560 Nijlen, België, en met als e-mailadres info@De Wijnerie.be
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………… 
— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Datum ………………………………………………………………………………………………… 
— Handtekening van consument(en) 
 
 
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)